เกี่ยวกับเรา

s a m p s b u i l d e r

ส ร้ า ง บ้ า น ต า ม ค ว า ม คิ ด . . . คุ ณ

หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เราคือ แซมพ์ บิวเดอร์ ผู้คิดค้นสโลแกน “ สร้างบ้านตามความคิด...คุณ ” เราเป็นผู้นำด้านการสร้างบ้านแบบครบวงจร ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ เราดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอนอย่างไกล้ชิด มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสู่สากล เราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นอาวุธสำคัญ ในการฉีกกรอบความคิดออกจากแบบเดิมๆ เราเข้าถึงทุก Generations รอบรับได้ทุก Life style บริการแบบ One stop service การันตีผลงานมากกว่า 1,000 หลัง พร้อม
รับประกันถึง 20 ปี